Links

International Eight Metre Association IEMA
Freundeskreis Klassische Yachten
CIM Classic Yachts
Abeking & Rasmussen

Yachtsportmuseum

8mR Yacht Germania II
8mR Yacht Germania III
8mR Yacht Germania IV
8mR Yacht Svanevit
8mR Yacht Spazzo

12mR Yachts
12mR Yacht Cintra
12mR Yacht Trivia
12mR Yacht Evaine